نرخنامهنرخنامه سال 1396

توجه: مديران واحدهاي پذيرايي موظفند نسبت به انجام موارد ذيل اقدام نمايند.
نصب اين نرخنامه با مهر اتحاديه صنف رستورانهای سنتی و ییلاقی در معرض ديد مشتريان الزامي و فتوكپي آن فاقد اعتبار است.
1- رعايت كليه مندرجات نرخنامه اعم از نرخ و شرح مشخصات اغذيه و اشربه.
2- نرخهاي بالا براي انواع غذاهاي تهيه شده از مواد درجه يك يا برنج ايراني مي باشد.
3- كليه خوراكها بايد از دورچين لازم برخوردار باشد.
4- در نرخ هاي ارائه شده هزينه خدمات تخت نيز منظور گرديده است.
5- با متخلفين برابر مقررات رفتار خواهد شد