معرفی اتحادیه

افراد صنفي موظفند قبل از تاسيس هر نوع واحد صنفي يا اشتغال به كسب و حرفه نسبت به اخذ پروانه كسب اقدام كنند.ودر هر شهرستان  كه  واحدهاي صنفي با فعاليت  هاي شغلي مشابه يا همگن وجود داشته باشد.افراد صنفي با رعايت اين قانون مبادرت به تشكيل اتحاديه مي كنند. اتحاديه داراي شخصيت حقوقي و غير انتفاعي است و پس از ثبت در وزارت صنعت و معدن و تجارت رسميت مي يابد.

اساسنامه الگوي اتحاديه هاي صنفي توسط اتاق اصناف ايران با همكاري دبيرخانه هيات عالي نظارت تهيه مي شود و به تصويب هيات عالي نظارت مي رسد.

حد نصاب تعداد واحد هاي صنفي براي تشكيل يك اتحاديه در كشور به شرح زير مي باشد:

1)در تهران 300 واحد

2)در شهرستان با بيش از 2 ميليون نفر جمعيت 200واحد

3)در شهرستان هاي با بيش از يك ميليون نفر و كمتر از2ميليون نفر جمعيت 150 واحد

4)در شهرستان هاي داراي بيش ازپانصد هزار نفر و كمتر از يك ميليون نفر جمعيت 100واحد و در شهرستان هاي با كمتر از پانصد هزار نفر جمعيت 50 واحد.

لازم به ذكر است كليه دستگاههايي كه اتحاديه ها براي صدور پروانه كسب از آنها استعلام مي كنند موظفند ظرف مدت15 روز از تاريخ دريافت استعلام نظر قطعي و نهايي خود را اعلام دارند و عدم اعلام نظر در مهلت مقرر به منزله ي نظر مثبت است.

شرح فعاليت اتحاديه:

بازرسي از واحد هاي صنفي تحت پوشش و نرخ گذاري و شناسايي واحد هاي متخلف و واحدهاي جديدالاحداث و صدور پروانه كسب و جمع آوري اطلاعات از اعضاء تحت پوشش و پشتيبان از آنها مي باشد.