افراد صنفی موظفند قبل از تاسیس هر نوع واحد صنفی یا اشتغال به کسب و حرفه نسبت به اخذ پروانه کسب اقدام کنند.ودر هر شهرستان  که  واحدهای صنفی با فعالیت  های شغلی مشابه یا همگن وجود داشته باشد.افراد صنفی با رعایت این قانون مبادرت به تشکیل اتحادیه می کنند. اتحادیه دارای شخصیت حقوقی و غیر انتفاعی است و پس از ثبت در وزارت صنعت و معدن و تجارت رسمیت می یابد.

اساسنامه الگوی اتحادیه های صنفی توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دبیرخانه هیات عالی نظارت تهیه می شود و به تصویب هیات عالی نظارت می رسد.

حد نصاب تعداد واحد های صنفی برای تشکیل یک اتحادیه در کشور به شرح زیر می باشد:

1)در تهران 300 واحد

2)در شهرستان با بیش از 2 میلیون نفر جمعیت 200واحد

3)در شهرستان های با بیش از یک میلیون نفر و کمتر از2میلیون نفر جمعیت 150 واحد

4)در شهرستان های دارای بیش ازپانصد هزار نفر و کمتر از یک میلیون نفر جمعیت 100واحد و در شهرستان های با کمتر از پانصد هزار نفر جمعیت 50 واحد.

لازم به ذکر است کلیه دستگاههایی که اتحادیه ها برای صدور پروانه کسب از آنها استعلام می کنند موظفند ظرف مدت15 روز از تاریخ دریافت استعلام نظر قطعی و نهایی خود را اعلام دارند و عدم اعلام نظر در مهلت مقرر به منزله ی نظر مثبت است.

شرح فعالیت اتحادیه:

بازرسی از واحد های صنفی تحت پوشش و نرخ گذاری و شناسایی واحد های متخلف و واحدهای جدیدالاحداث و صدور پروانه کسب و جمع آوری اطلاعات از اعضاء تحت پوشش و پشتیبان از آنها می باشد.