شرایط اخذ پروانه

شرایط و مدارک لازم جهت تحصیل پروانه کسب :

ـ  تکمیل فرم درخواست صدور پروانه کسب .

ـ تابعیت جمهوری اسلامی ایران (در مورد اتباع بیگانه داشتن پروانه کار معتبر از وزارت کار و امور اجتماعی و پروانه اقامت معتبر از وزارت کشور)

ـ ارایه اصل و کپی  سند مالکیت یا اجاره نامه رسمی و یا عادی و یا مبایعه نامه

تبصره : دارندگان اسناد عادی میبایست تعهدی محضری ‌دال‌بر پذیرش ‌هرگونه مسئولیت کیفری و حقوقــی ناشی ‌از عدم ‌انطباق ‌مدارک ارائه شده با موازین قانونی را به اتحادیه تسلیم نمایند .

_ اصل وکپی تمام صفحات شناسنامه (3 سری)

ـ اصل وکپی کارت پایان خدمت  نظام وظیفه ( 3 سری)

ـ اصل وکپی کارت ملی پشت و رو  (3 سری)

ـ عکس 4×3  رنگی  جدید پشت‌نویسی شده (12 قطعه)

ـ اصل و کپی مدرک تحصیلی ( 1 سری)

ـ فیش تلفن واحد صنفی جهت تشخیص کدپستی ده رقمی

ـ ارائه سوابق کاربری تجاری، اداری و یا کارگاهی محل واحد صنفی

ـ حضورشخص ‌متقاضی‌درهنـــگام تکمیـل فــرم‌درخواست ‌الزامی است .

ـ تبصره : صدور پروانه کسب برای‌ افراد حقیقی و یا حقوقی‌ با ارائه وکالتنامه ممنوع است .

پس‌از انجام بازرسی و بررسی و تطبیق مدارک ‌تسلیمی مبالغ مربوط به اخذ پروانه کسب به شماره حسابهای ذیل واریز و اصل و کپی فیش‌های بانکی  به مسئول پرونده می‌باید تحویل گردد .

اتاق اصناف ایران
200000  ریال
بانک ملی 0103100597004
اداره صنعت، معدن وتجارت 30000 ریال بانک ملی 2175801704002
اتاق اصناف شهرستان 200000 ریال +  150000 ریال  هدیه بازرسی بانک ملی 0106889866003
فیش ورودی اتحادیه 8000000 ریال بانک کشاورزی 505405482
اتحادیه 200000 ریال بانک کشاورزی 505405482

توجه : نظربه‌اینکه‌ مدت اعتبار گواهی عدم اعتیاد یک ماه می‌باشد و اخذ گواهی عدم سوءپیشینه نیاز به صرف زمان بیشتری دارد، بمنظور عدم ابطال ‌مدت اعتبار گواهی یادشده میبایست ‌‌ابتدا با دردست داشتن مدارک انگشت‌نگاری به شرح ذیل به یکی  از مراکز  پلیس +10 مراجعه و پس‌از اخذ گواهی عدم سوء‌پیشینه برای دریافت گواهی عدم اعتیاد به یکی از مراکز بهداشتی (آزمایشگاه) مراجعه نمایید .